Wakacje z wartościami – WOLNE MIEJSCA W GÓRACH.

Zachęcamy i zapraszamy, są jeszcze wolne miejsca na wyjazd w góry. Termin: 17-23 sierpnia 2021 r. Wiek: 10 - 16 lat Koszt uczestnictwa w obozie wynosi 1399 zł (Murzasichle, dojazd, zakwaterowanie, wyżywienie, atrakcje, przewodnicy górscy, zwiedzanie, bilety wstępu, kadra).

REGULAMIN, w przypadku występowania u uczestnika chorób przewlekłych OPINIA LEKARSKA o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w wypoczynku, należy przesłać na adres:

Biuro KSM,

Kościelna 10, 17-312 Drohiczyn

lub dostarczyć osobiście w dniach:

9.00-16.00;

pt. w godz. 8.00 – 16.00

INFORMACJE i PYTANIA: numer tel. 85 307 06 03,

e-mail: [email protected]

ORGANIZATOR ZAPEWNIA:

noclegi,

wyżywienie,

kadrę kierowniczą,

wychowawczą i duchową,

opiekę medyczną,

program formacyjny,

gry i zabawy oraz wiele niezapomnianych atrakcji!

UCZESTNICY POWINNI ZABRAĆ ZE SOBĄ NA OBÓZ: ważną legitymację szkolną, obuwie sportowe + druga para gdyby jedna przemokła, ubrania na każdą pogodę, płaszcz przeciwdeszczowy, czapka z daszkiem lub kapelusz, kapcie, strój kąpielowy, klapki pod prysznic, przybory toaletowe do higieny osobistej, ręcznik, leki na własne dolegliwości (również choroba lokomocyjna), preparat od komarów, maseczki ochronne na każdy dzień, różaniec, instrument muzyczny np. gitarę, o ile ktoś gra.

UWAGA!!!

W razie rezygnacji z wyjazdu na obóz wpłaty nie będą zwracane.

Osoby nie zgłoszone wcześniej nie będą przyjmowane.

Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie.

Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu rodzic ma 7 dni na dokonanie wpłaty zaliczki w wysokości 399 zł . Pozostałą część wpłacić należy najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem obozu. Wpłaty można dokonać przelewem na numer konta: 89 8063 0001 0010 0104 6213 0009

Ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń!

REGULAMIN OBOZU WAKACJI Z WARTOŚCIAMI

Obozy organizowane są przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej we współpracy z Orły z Podlasia. Sp. z.o.o

Program i regulamin obozu oparty jest na prewencyjnym modelu wychowawczym.

Uczestnik obozu zobowiązany jest do uczestnictwa we Mszy Świętej i spotkaniach formacyjnych.

Uczestnik zobowiązany jest zabrać ze sobą aktualną legitymację szkolną.

W dniu rozpoczęcia obozu rodzice/opiekunowie prawni złożą do Organizatora oświadczenie, o braku u uczestnika wypoczynku infekcji oraz objawów chorobowych, sugerujących chorobę zakaźną oraz że, uczestnik obozu nie zamieszkiwał z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miał kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku.

W przypadku wystąpienia u dziecka: podwyższonej temperatury, kaszlu, kataru, duszności rodzic/prawny opiekun zobowiązuje się do niezwłocznego odebrania dziecka – do 12 godzin z miejsca wypoczynku. W przypadku braku kontaktu telefonicznego z rodzicami/opiekunami prawnymi w przeciągu 6 godzin od zaobserwowania niepokojących objawów, Organizator wypoczynku zastrzega sobie prawo do odwiezienia uczestnika wypoczynku wraz z opiekunem do miejsca zamieszkania na koszt rodziców/opiekunów prawnych.

W przypadku gdy dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia, rodzic/prawny opiekun, ma obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie na etapie zgłoszenia udziału w wypoczynku w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku. W przypadku chorób przewlekłych zobowiązuje się do dostarczenia opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wypoczynku.

Rodzic zobowiązuje się do zaopatrzenia uczestnika wypoczynku w indywidualne osłony nosa i ust (maseczki) do użycia podczas każdego dnia pobytu na wypoczynku.

Kadra obozu nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe i pieniądze zgubione przez uczestnika obozu podczas podróży i w trakcie pobytu .

Uczestnikowi obozu zabrania się posiadania i spożywania narkotyków, alkoholu, środków odurzających oraz palenia papierosów.

W przypadku rażącego naruszenia regulaminu obozu – uczestnik może być wydalony z placówki wypoczynku. W takim przypadku rodzice są zobowiązani do osobistego odebrania dziecka z placówki wypoczynku lub po uzgodnieniu z kierownikiem obozu zobowiązują się do pokrycia kosztów podróży dziecka wraz z wychowawcą.

Rodzice ponoszą materialną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dziecko.

Rodzice w przypadku choroby dziecka sami pokrywają koszty leczenia podczas obozu.

Rodzice wyrażają zgodę na branie czynnego udziału przez dziecko w zajęciach ruchowych.

Opiekunami młodzieży podczas obozów będą nauczyciele aktywni zawodowo oraz osoby posiadające uprawnienie wychowawców.

Organizator zastrzega sobie prawo do: odwołania obozów w momencie nieuzbierania odpowiedniej ilości uczestników obozu oraz gdy przepisy sanitarne na terenie RP zabronią organizacji takiej formy wypoczynku letniego.

Warunki uczestnictwa:

Udział w wypoczynku może wziąć dziecko, które nie ma objawów infekcji lub choroby zakaźnej, nie zamieszkiwało z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w okresie 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku

Zgłoszenia, czyli wypełnioną KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA  – więcej inf. www.ksm-drohiczyn.pl